Zaloguj

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj moje dane

Zgłoszenie nadużycia na stronie

Zgłoszenie nadużycia na stronie

 

Na wstępie chcemy nadmienić, że prawo autorskie w Polsce reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej jako ,,Ustawa” (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz akty prawa międzynarodowego (w tym prawa Unii Europejskiej), wiążące Polskę na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych bądź wynikające z członkostwa naszego państwa w organizacjach międzynarodowych.

Naruszenie praw autorskich jest w świetle wskazanego powyżej prawa powszechnie obowiązującego, poważnym wykroczeniem, natomiast zgłaszanie takowych naruszeń w złej wierze lub stawianie fałszywych oskarżeń jest zastrzeżone pod groźbą sankcji.

Dlatego też przed zgłoszeniem zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich, należy najpierw UPEWNIĆ SIĘ DOKŁADNIE, czy dane znalezione na Portal24h.pl stanowią naruszenie praw autorskich, w sposób jednoznaczny w rozumieniu prawa. Jeżeli natomiast BRAK jest pewności co do swoich praw lub też istnieją wątpliwości co do tego, czy prawa autorskie rzeczywiście niezaprzeczalnie zostały naruszone, w pierwszej kolejności należy skorzysta z porady prawnej lub pomocy profesjonalisty z zakresu prawa autorskiego.


 Nadto, należy wskazać, że według art. 36 Ustawy:
 Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:
 1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
 2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
 3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia;
 4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Warto jednak nadmienić, że okres ten może ulegać zmianie w zależności od prawa wewnętrznego każdego kraju. Jeżeli autorstwo jest niepodważalne, twórca dzieła posiada do niego pełne prawa autorskie i jest upoważniony do wszelkich korzyści z niego płynących. Prawo autorskie może być przekazane innej osobie lub jednostce (np. firmie lub instytucji), wyłącznie pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody pod rygorem nieważności (art. 53 Ustawy).

Aby umożliwić podjęcie szybkich działań mających na celu ochronę praw autorskich, istotne jest przedstawienie dowodów potwierdzających tożsamość zgłaszającego i posiadane prawa autorskie.

 W tym celu, do zgłoszenia powinny zostać załączone:
 1. Zwięzłe oświadczenie mówiące o znalezieniu na Portal24h.pl materiałów, które według powszechnie obowiązujących przepisów prawa są naruszeniem praw autorskich (należy koniecznie załączyć wszystkie istotne linki do wskazanych materiałów) oraz opis utworu, którego dane naruszenie dotyczy.
 2. Lista krajów, w których prawo do materiałów zostało zarejestrowane i/lub może być egzekwowane.
 3. Sposób w jaki prawo autorskie zostało naruszone (np. dźwięk został skopiowany, całe video jest kopią, ktoś opublikował zdjęcie czyjegoś autorstwa itd.)
 4. Rodzaj materiałów naruszających prawo autorskie (np. film, muzyka, książka). Należy jednak pamiętać, aby załączyć linki do oryginalnych materiałów lub (dokumentów potwierdzających prawa majątkowe zgłaszającego do danego utworu), jak również do znalezionych na Portal24h.pl materiałów naruszających prawa autorskie. Należy też uwzględnić szczegóły dotyczące publikacji (np. tytuł, wydawcę, daty) oraz dokumenty poświadczające o posiadanych prawach autorskich.
 5. Dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia oraz własnoręczny lub cyfrowy podpis właściciela wyłącznych praw autorskich.
 Należy pamiętać, aby zgłoszenie zawierało na końcu następujące oświadczenie:
 „Ja, [ imię i nazwisko], z głębokim przekonaniem uważam, iż materiały objęte prawem autorskim wspomniane wyżej zostały użyte nielegalnie, bez autoryzacji przeze mnie jako autora/wydawcy, właściciela praw autorskich lub jednostki uprawnionej do wydawania zgody na publikację.”

Powyższe oświadczenie składane jest dodatkowo pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo.

Do zgłoszenia naruszenia praw autorskich lub naruszenia regulaminu należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na tej podstronie serwisu.

Należy raz jeszcze podkreślić, że zgodnie z prawem, konieczne jest spełnienie wszystkich wskazanych w powyższych punktach wymogów, pod rygorem zignorowania zgłoszenia (nie dotyczy naruszeń nie związanych z prawem autorskim).

Sonda

Czy byłeś chory na COVID-19?

Tak - 21.7%
Nie - 54.2%
Być może - 24.1%
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się